Minitechnické služby
Kamil Kubíček
Nová Dědina 91
PSČ: 768 21
+420 739 965 885
kubicek zavináč minitechsluzby.cz
Google+

Co je sociální podnikání

Sociální podnikání či sociální podnik nemá v ČR zatím právní úpravu. Jeho principy se dají formulovat několika výklady, my se řídíme principy, které formuloval profesor Muhammad Yunus, laureát Nobelovy ceny a propagátor sociální ekonomiky:

  • cílem podnikání není maximalizace zisku, ale odstranění chudoby nebo řešení problémů (přístupu k technologiím či služeb ve venkovských oblastech, životního prostředí, atp.), které mohou ohrožovat společnost
  • podnikání musí být finančně a ekonomicky udržitelné, podnikatel nese veškerá ekonomická rizika
  • investoři zpětně získávají pouze vlastní vklad a zisk není rozdělován mezi majitele, podílníky, akcionáře, ale zisk je reinvestován do rozvoje a modernizace společnosti, lidského kapitálu/li>
  • podnikání je udržitelné také z hlediska ekologického
  • zaměstnanci pracují za tržní mzdu v příznivých pracovních podmínkách
  • zaměstnanci musí minimálně ze 40 % být z řad pracovníků ohrožených sociální exkluzí (zdravotní handicap, mladiství opouštějící ústavní zařízení nebo pocházející ze sociálně slabých rodin, osoby bez domova nebo po výkonu trestu, drogově závislí, oběti trestné činnosti a osoby, které jsou déle než rok bez práce)
  • prioritou je zaměření na region a nejbližší okolí
  • sociální podnik přispívá k řešení společenských problémů v regionu (nezaměstnanost apod.)

V současné době můžete získat až 80 % dotaci na rozjetí nového sociálního podniku. Podpora ze strany EU a státu je tedy na první pohled štědrá, stejně tak programové dokumenty popisující nastavení dotací na příští roky uvádějí subvencování sociálních firem jako jednu z hlavních priorit. Čerpání dotace na sociální firmy má ale háček. Od konce roku 2009 do dubna 2012 bylo projednáno 328 žádostí a definitivně podpořeno 57 projektů, úspěšnost je tedy okolo 17 % schválených projektů v rámci jednotlivých kol i globálně za celou dobu, kdy jsou dotace rozdělovány. Projekty musí být tedy velmi kvalitní a musí plnit principy sociálního podnikání, což pro podnikatele nese vyšší procento nákladů při srovnatelných tržních rizicích jako klasický „nesociální“ podnikatel. V praxi není téměř žádný podnik zakládán z iniciativy občanů v právním smyslu. Největší procento sociálních podniků je zakládáno podnikateli – jednotlivci nebo skupinami, jejichž podnikatelskou motivací je uspokojování společenských potřeb. Pokud běžný podnikatelský projekt výrazně zlepší život lidí v regionu a zároveň splňuje ostatní podmínky sociálního podnikání, tak může být také považován za sociální podnik.

Pokud se o problematiku sociálního podnikání zajímáte více, doporučujeme:

Odkazy:
Personální a poradenské sociální družstvo
People-planet-profit
Sociální ekonomika
Interaktivní publikace:
Publikace sociální firma
Manuál pro přežití socálního podnikatele
Sociální přidaná hodnota podnikání